Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter

Stöd för transformativ omställning inom basmaterialindustrin

Förra fredagen publicerade Naturvårdsverket rapporten ”Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter” som Anthesis tillsammans med IVL har författat. Rapporten kartlägger hinder för basmaterialindustrins omställning mot klimatneutral produktion och analyserar hur ett urval av styrmedel kan bidra till att överkomma dessa hinder. De styrmedel som har analyserats är Carbon Contracts for Difference (CCfD), konsumtionsavgift på koldioxidintensiva material, upphandlingskrav och myndighetsledda hubbar. En konsekvensbedömning har gjorts för styrmedlen utifrån måluppfyllelse, genomförbarhet, kostnader och kostnadseffektivitet.

Slutsatser för styrmedlen är att de ensamt inte har potential att driva på en transformativ omställning och att policypaket är nödvändiga för att hantera de hinder som basmaterialindustrin möter. CCfD förväntas ha en osäker och prisberoende effekt på basmaterialindustrins transformativa omställning men kan bidra till att minska prisosäkerheten för långsiktiga investeringar. En nationell konsumtionsavgift förväntas ha viss effekt på incitament för omställning men begränsas av en stor exportandel i basmaterialindustrin. Tillsammans med pågående EU-initiativ kring gränsjusteringsmekanismer har styrmedlet potential att skapa ekonomiska incitament mot en transformativ omställning. Upphandlingskrav och myndighetsledda hubbar förväntas ha låg effekt på den transformativa omställningen. Styrmedlen har en hög genomförbarhet och varierande kostnadseffektivitet.

Författare: Maria Hammar, Stefan Åström, Alexander Eriksson, Erik Gråd, Kersti Karltorp, Johan Rootzén, Linda Stafsing, Linnea Steen.

Rapporten kan du hitta på denna länk och på vår Publikationssida.