Uppdrag med Strategiska miljöbedömningar

Anthesis arbetar med Strategiska miljöbedömningar i samband med nya programperioder (2021-2027) för EU-programmen inom de regionala utvecklingsfonderna (totalt 9 stycken) samt Havs- och fiskeriprogrammet. Detta gör vi med Tillväxtverket respektive Jordbruksverket som kund. I uppdragen samarbetar Anthesis med Professional Management, Ekologigruppen och R Innovation.

Arbetet görs i enlighet med EU-direktiv om strategiska miljöbedömningar samt Miljöbalken och följer Naturvårdsverkets handledning för genomförande. Syftet med strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i plan och program så att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap. 11 §). En strategisk miljöbedömning är en process som inkluderar miljöbedömning av miljöeffekter med betydande påverkan – och görs i dialog med programskrivandet för bästa resultat och ska leda till att programmens kvalitet förbättras.

Syftet med att göra en Strategic Environmental Assessment (SEA- direktivet) är bland annat:

• Att värdera om programmens strategi är i överensstämmelse med regional och nationell politik med hänsyn tagen till miljöpåverkan och miljölagstiftning samt gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning.
• Att utvärderaren strategiskt bedömer hur programmen påverkar miljön vid den föreslagna ansatsen.
• Att i dialog mellan utvärderare och programskrivare bedöma om programmens strategier, prioriteringar och mål är relevanta ur miljösynpunkt.
• Att göra en bedömning av den planerade organisationen för genomförande, uppföljning och kontroll avseende miljöhänsyn.
• Att överläggningar sker med relevanta miljömyndigheter i alla berörda länder när slutligt programförslag föreligger.
• Att ge allmänheten en tidig och möjlig chans inom vissa tidsramar att yttra sig.

Anthesis har tidigare arbetat för Havs- och Vattenmyndigheten för att bedöma behovet av Strategisk Miljöbedömning kontra Miljökonsekvensbedömning i samband med framtida exploatering till havs, Future Exploitation of Areas beyond National jurisdiction. Rapporten, Anthesis rapport 2020:4, finns att läsa här.

Arbetet för Tillväxtverket och Jordbruksverket ska vara klart i december när de nya programmen skickas till Regeringen för godkännande.