Hanna Westling

Team Lead – Städer & klimat
hanna

Hanna leder vårt team inom städer och klimat och arbetar med att stödja både offentliga och privata aktörer i deras hållbarhetsarbete. Hennes arbete handlar främst om att agera strategiskt stöd för organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Hon har ett särskilt intresse i klimatfrågan och har stöttat flera kommuner i framtagande av klimatfärdplaner och beräkningar av växthusgasutsläpp. Hanna är civilingenjör utbildad vid Linköpings universitet, med masterinriktning inom energi- och miljöteknik.

Hanna arbetar ofta tillsammans med kollegor i andra länder och hon har medverkat i flera internationella projekt. Hon är medförfattare av Science Based Target initiatives Guidance för Private Equity och hon har arbetat med klimatberäkningar och klimatmålsättningar för flera riskkapitalbolag i Europa.

Sedan 2020 är Hanna biträdande koordinator av BeSmå. BeSmå är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus och förutom att vara med och driva nätverket har Hanna genomfört flera studier kopplat till en energieffektiv små- och flerbostadshusmarknad. Hon är extra intresserad av energifrågor ur ett systemperspektiv. Under hösten 2018 skrev Hanna sin masteruppsats hos oss på Anthesis inom ämnet kommunernas betydelse för omställningen till ett hållbart energisystem.