Återbruk av armerad betong ger höga samhällsekonomiska nyttor

Rapport inom Återhusprojektet

Nyproduktion av byggnader sätter ett hårt tryck på naturens resurser. Återbrukat material från demonterade byggnader möjliggör att en stor mängd naturresurser sparas, i stället för att bli till avfall. Med cirkulära byggnadsprocesser minskas resursförbrukningen, och samtidigt minskar koldioxidutsläpp och utsläpp av andra farliga ämnen.

I denna rapport diskuteras samhällsekonomiska skador och kostnader som uppstår från nyproduktion av byggnader, som kan undvikas med hjälp av cirkulära arbetssätt. För fallet med armerad betong sammanställs dessa kostnader för att ge en mer heltäckande bild av nyttor och kostnader för olika arbetssätt. Rapporten förtydligar att nyproduktion har flera olika kostnader som idag inte tas med i kostnadsberäkningarna, och dessa kostnader kan vara betydande. Att ta hänsyn till dessa kostnader kan komma att påverka hur byggnader konstrueras.

Rapporten har tagits fram av Linda Stafsing på Anthesis AB. Rapporten sammanställer resultaten från arbetspaket 3C inom projektet Återhus – att bygga hus av hus. Projektet har finansierats genom Vinnovas program för utvecklingsdriven innovation (UDI).

Ta del av rapporten här.