Rapport om ekosystemtjänster i skogen

Rapport författad på uppdrag av Skogsstyrelsen

Biologisk mångfald, kolinlagring och produktionen av timmer och andra produkter är några av de värdefulla ekosystemtjänster som skogen bidrar med till samhället. För att skogen ska kunna fortsätta att bidra är det viktigt att den förvaltas och brukas hållbart. Några av ekosystemtjänsterna står i konflikt, där ett ohållbart nyttjande av försörjande ekosystemtjänster, som produktionen av timmer och massaved, leder till förluster av andra ekosystemtjänster.

En utredning Skogsstyrelsen gjorde 2017 visade på att flera av ekosystemtjänsterna i skogen bedöms ha otillräcklig status. Det finns dock många hinder som försvårar genomförandet av dessa förbättrande åtgärder, vilket motiverar införandet av styrmedel för att underlätta och skapa incitament för genomförande av åtgärder som gynnar dessa ekosystemtjänster.

Anthesis har utfört en samhällsekonomisk analys av tre ekosystemtjänster som bedömts ha otillräcklig status:

1) naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar
2) habitat och livsmiljöer
3) biologisk mångfald

Analysen innefattar även förslag på åtgärder och styrmedel som kan förbättra statusen vilka även har konsekvensbedömts initialt.

Rapporten finns att läsa på sidan Publikationer (Anthesis rapport 2022:03).

Referens

Anthesis bidrog med innovativa analyser och framtagning av styrmedelsförslag för att förbättra miljöstatusen för ekosystemtjänster i skogen. Detta gjordes genom miljöekonomiska analyser grundat i nationalekonomisk teori. Arbetet har gett oss på Skogsstyrelsen nya insikter som kommer att användas i fortsatt utveckling av styrmedel för att stärka miljöstatusen i våra svenska skogar.

Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen