Hur skall Sverige nå EU:s direktiv för nationella utsläpp av kväveoxider (NOx) 2030?

Anthesis har på uppdrag av Naturvårdsverket studerat och föreslagit möjliga finansiella stödåtgärder som leder till NOx-reducerande investeringar i innovation, forskning, och teknikutveckling.

Slutsatser:

➡ Utsläpp av NOx från industri samt el-& värmeproduktion beräknas 2030 ligga på 36 000 ton/år och motsvara nästan 50 % av Sveriges NOx-utsläpp.
➡ Om inga ytterligare förändringar görs kommer Sverige att missa takdirektivets mål med ca 10 000 ton/år.
➡ För att nå takdirektivets mål behöver betydande medel avsättas för investeringar i innovation, forskning och teknikutveckling.
➡ Ett innovationsstöd bör juridiskt ligga utanför den befintliga NOx avgiftssystemet, och medel bör tas från statskassan.
➡ Innovationsstödet bör vara tillgängligt även för relevanta aktörer som i dag befinner sig utanför NOx-avgiftssystemet.
➡ Vårt förslag är att utöka VINNOVA:s uppdrag till att även fokusera på NOx-innovation.

Läs rapporten här:

Författare: Stefan Åström, Krister Mars, Linda Stafsing