CSRD – Är ditt företag redo?

energimarknad

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är det nya EU-direktivet för företags hållbarhetsrapportering som ersätter det befintliga direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Införandet av CSRD medför att det ställs mycket högre krav på hållbarhetsinformationen som företag ska redovisa. Syftet är att säkerställa att investerare och andra intressenter har tillräckligt med information för att bedöma företags påverkan på människor och miljö. Införandet av CSRD innebär att det kommer vara obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsrapportera än tidigare och det är även krav på att den rapporterade informationen ska granskas av en oberoende tredjepartsrevisor.

Tidsplan för implementeringen av CSRD:

  • 2025 ska stora, börsnoterade företag som tidigare omfattats av NFRD rapportera för räkenskapsår 2024*
  • 2026 ska alla stora företag rapportera för räkenskapsår 2025
  • 2027 ska små- och medelstora börsnoterade företag rapportera för räkenskapsår 2026

*Regeringen har lämnat en remiss som föreslår att CSRD-rapporteringen för stora, börsnoterade företag ska skjutas fram ett år

Vilken information ska företag redovisa?

Företag som omfattas av CSRD rapporterar enligt standarderna ESRS (European Sustainability Reporting Standards). ESRS innehåller krav på vilken hållbarhetsinformation företag ska rapportera och syftar till att standardisera rapporteringsprocessen. Informationen som ska redovisas är baserad på ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) och omfattar miljömässiga och sociala aspekter samt företagsstyrning. ESRS innehåller sammanlagt över 1100 datapunkter och rapporteringskraven inkluderar bland annat information om företagets affärsmodell, strategi, hållbarhetsmål och policys.

Dubbel väsentlighetsanalys

I samband med CSRD-rapporteringen ska företag enligt lagkrav genomföra en dubbel väsentlighetsanalys där påverkan, risker och möjligheter identifieras för verksamhetens mest väsentliga områden. Den dubbla väsentlighetsanalysen tar två perspektiv i beaktning: företagets påverkan på miljö och människor samt hur miljömässiga och sociala aspekter påverkar verksamhetens finansiella risker och möjligheter. CSRD ställer krav på genomgående transparens i analysen och att väsentlighetsanalysen genomsyras av dialog med påverkade intressenter.

Hur Anthesis kan stödja dig

  • Dubbel väsentlighetsanalys

Anthesis hjälper dig att genomföra dubbel väsentlighetsanalys som är en obligatorisk del av CSRD-rapporteringen. Vi identifierar, analyserar och prioriterar de mest betydande riskerna och möjligheterna relaterade till hållbarhet. Resultatet av analysen ger djup förståelse för verksamhetens sociala och miljömässiga påverkan, både från ett finansiellt och icke-finansiellt perspektiv. Dubbel väsentlighetsanalys är en mycket användbar process även för företag som inte omfattas av CSRD eftersom analysen ger betydelsefull kunskap kring verksamhetens mest väsentliga hållbarhetsområden som kan användas för att utveckla företagets hållbarhetsstrategi.

  • ESRS-gapanalys

Vi genomför ESRS-gapanalyser som visar vilka delar av verksamhetens hållbarhetsarbete som ligger i linje med CSRD och vilka områden som behöver utvecklas vidare. I analysen jämförs företagets nuvarande hållbarhetsrapportering och kraven som ställs i ESRS. Detta ger kunskap kring i vilken utsträckning verksamheten uppfyller CSRD:s rapporteringskrav.

  • Roadmaps

Baserat på våra analyser utvecklar vi roadmaps med rekommendationer på åtgärder som bör implementeras för att säkerställa efterlevnad av CSRD-kraven. Våra roadmaps anpassas efter varje verksamhets unika behov och förutsättningar för att säkerställa en strukturerad och effektiv implementeringsprocess.

  • Utbildningar i CSRD & ESRS

Anthesis genomför introducerande och fördjupade utbildningar i CSRD och ESRS. En introducerande utbildning ger grundläggande bakgrund och förståelse för regelverken medan fördjupande utbildningar ger djupare kunskap kring respektive standard i ESRS. Innehåll och upplägg anpassas efter deltagarnas nuvarande kunskapsnivå kring regelverken och ESG. Utbildningarna kan riktas mot företagets ledningsgrupp, hållbarhet

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.