Ny rapport: Policy measures to compensate for increasing costs of energy

Den 14 mars publicerades vår rapport ”Policy measures to compensate for increasing costs of energy: Impacts on equity, climate, and the environment” på Nordiska Ministerrådets hemsida. Projektet har genomförts tillsammans med projektpartners från Menon Economics och Köpenhamns Universitet och har syftat till att undersöka effekter på jämlikhet, klimat och miljö av de kompensationsåtgärder som infördes i de nordiska länderna mellan 2021-2023 för att kompensera hushåll och företag för de höga energipriserna.

För att komma till rapporten, tryck här

De viktigaste resultaten och slutsatserna är:

  • Utformningen av kompensationsåtgärderna varierade mellan de nordiska länderna.
  • Alla länder agerade relativt snabbt, men hastigheten innebar implementeringsproblem. Det har också förekommit inriktningsfel och oönskade incitament har ibland skapats.
  • De flesta av de genomförda åtgärderna omfördelade inte medel till låginkomsthushåll. Snarare innebar hög energiförbrukning ofta högt stöd, vilket innebär att mer stöd gavs till höginkomsthushåll.
  • Åtgärder som inkluderar omfördelning skulle vara möjliga att genomföra i de nordiska länderna, som alla har väl utvecklade sociala trygghetssystem. Att detta var möjligt exemplifieras genom en dansk åtgärd som gav en engångsbetalning till ekonomiskt utsatta hushåll.
  • De flesta av de genomförda åtgärderna förvrängde prissignalen om elbrist på marknaden, vilket reducerade möjligheten för marknaden att effektivt allokera resurser och minska energiförbrukningen och utsläppen.
  • De flesta åtgärderna missade möjligheten att skapa en direkt ”win-win”-situation mellan klimatförändringspolicy och viljan att lindra prischockerna. En dansk och en norsk åtgärd gav dock direkt stöd till investeringar i grön teknik, med motsvarande direkta långsiktiga effekter på utsläppen av växthusgaser.
  • För att minska risken för konflikt mellan klimatförändringspolicy och prischockdämpning är det viktigt att kompensationsåtgärderna generellt förstås som tillfälliga åtgärder. Annars kan företag och hushåll komma att förvänta sig ett sådant stöd vid eventuella framtida prisökningar, vilket kan leda till att incitamenten för investeringar i energisparåtgärder dämpas.
  • Andra utformningar för kompensationsåtgärder finns tillgängliga. Åtgärder som inkluderar schablonbelopp eller regressiva överföringar av medel, och inkluderar frikoppling av åtgärder från nuvarande konsumtion nämns i litteraturen som mer effektiva än de flesta av de åtgärder som genomfördes. Några av de åtgärder som redan har implementerats har vissa av dessa funktioner, så att lära sig av dessa åtgärder kan vara fördelaktigt.